Ευρωπαϊκο Δικτυο κατα της Βιας

Ευρωπαϊκο Δικτυο κατα της Βιας

Ο σκοπός του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά της Βίας είναι καθαρά επιστημονικός, εκπαιδευτικός και ερευνητικός.

Το Δίκτυο συγκεκριμένα, στοχεύει: 

 στη διαδικτύωση φορέων που οι δράσεις τους σχετίζονται με την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας (δημιουργία συνεργιών με οργανισμούς, δίκτυα, κ.ά.)

 στην καταγραφή, διερεύνηση και αξιολόγηση κάθε κοινωνικού φαινομένου σχετιζόμενου με οποιασδήποτε μορφής βία

 στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας, όπως:

  δημιουργία και διάδοση υλικών ευαισθητοποίησης για τα θέματα της βίας και της κακοποίησης που απευθύνονται

– στο γενικό πληθυσμό

– σε κοινότητες ή ομάδες πολιτών

– σε παιδιά και εφήβους

 δημιουργία εκπαιδευτικών υλικών και διενέργεια θεωρητικών και βιωματικών εκπαιδεύσεων που απευθύνονται σε

– επαγγελματίες διαφόρων κλάδων (εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, αστυνομικούς, δικαστικούς, κλπ.)

– κοινότητες ή ομάδες πολιτών

– παιδιά και εφήβους

 δημιουργία επιστημονικών εργαλείων για το χειρισμό καταστάσεων σχετικών με φαινόμενα βίας που απευθύνονται

 σε επαγγελματίες διαφόρων κλάδων (εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, αστυνομικούς, δικαστικούς, κλπ.)

– σε κοινότητες ή ομάδες πολιτών

– στο γενικό πληθυσμό

– σε παιδιά και εφήβους